تغییر لوگوی بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای

گروه اقتصادی گنجینه مولای تحت برند بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای اقدام به ایجاد و راه اندازی مجموعه ای غیر دولتی، غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد با تمرکز بر حمایت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر ( زنان سرپرست خانوار، کودکان نیازمند و جامعه معلولین ) نموده است.

رسالت ما به اندازه ی دانش و توان ماست و رستگاری ما، در گرو اتحاد، همدلی و خودباوری در این مسیر است ..

دیدگاهی بنویسید