اعضای ما

ما اینجاییم تا شما راحمایت کنیم

ahmad-236x300

احمد مولائی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
gh

غفار اسماعیل نژاد

مشاور عالی مدیر عامل در امور اداری ومالی
نادر شیدایی

نادر شیدائی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر امور حقوقی و بازرگانی

سپیده صدیق باهران

عضو هیئت مدیره و مسئول امور بین الملل
۱

زهرا مولائی

عـضـــو هــیـئـت مـدیـــره و مـشــــــاور عــــالـی مدیرعامل در امور فرهنگی ورزشی
۱

حمیده مولائی

عـضـــو هــیـئـت مـدیـــره و مـشــــــاور عــــالـی مــدیــرعامل در امــور طــراحی
chart